Regulamin

Home » Regulamin

§1. Definicje

Oferta: asortyment produktów, usług i promocji oferowanych przez Restauracje, które mogą być zamówione przez Konsumenta za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej;

Usługodawca: „Izula Company Artem Izula” jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Silnikowa 15 lok. U1, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 1231371079, REGON: 526159489, numer telefonu kontaktowego: 733-797-979, kontaktowy adres e-mail: biuro@izula-sushi.com;

Użytkownik: osoba fizyczna korzystająca z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem;

Zamówienie: dyspozycja składana przez użytkownika za pomocą strony internetowej lub aplikacji mobilnej na produkty oferowane przez restaurację realizowane z dowozem do miejsca wskazanego przez zamawiającego lub do odbioru osobistego w restauracji – skutkująca zawarciem Umowy;

Umowa: stosunek prawny zawarty pomiędzy Konsumentem a Restauracją na podstawie złożonego Zamówienia dotyczący jego realizacji, obowiązku zapłaty oraz jego dostawy lub osobistego odbioru;

Restauracja: podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, w przygotowujący dania, napoje i podobne produkty;

Strona internetowa: serwis internetowy www, dostępny pod adresem www.izula-sushi.com;

Konto: zbiór zasobów i uprawnień w systemie informatycznym Usługodawcy dostępnych dla Użytkownika po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie internetowej www.izula-sushi.com lub w aplikacji mobilnej. Konsument może korzystać z usług świadczonych przez Spółkę na podstawie niniejszego regulaminu, w tym w szczególności składać zamówienia na produkty oferowane przez Restauracje po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła;

Promocja: akcja zniżkowa organizowana przez usługodawcę. Warunki promocji stanowią integralną część niniejszego regulaminu i są ofertą ograniczoną czasowo i ilościowo.

Napiwek: dobrowolna kwota zapłacona przez Klienta i przeznaczona dla kuriera dostarczającego zamówienie;

Systemy Płatności Online: Przelewy 24 – lista banków obsługiwanych przez system płatności, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§2. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Strony internetowej i Aplikacji.
 2. Usługodawcą świadczącym Usługi w ramach Serwisu WWW i Aplikacji jest Restauracja “Izula Sushi”.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

§3. Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji (dalej „Usługi”) obejmują:
 2. informowanie Użytkowników o ofercie Restauracji;
 3. umożliwienie Użytkownikom składania Zamówień;
 4. umożliwienie rejestracji Konta wraz z możliwością dostępu do Konta;
 5. umożliwienie składania reklamacji;
 6. dodatkowo dla użytkowników korzystających z newslettera możliwość otrzymywania powiadomień dotyczących specjalnych ofert i promocji.
 7. Usługi przeznaczone są dla wszystkich użytkowników sieci Internet, z tym zastrzeżeniem, że Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 przeznaczone są dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym osoby między 13-tym a 18-tym rokiem życia, nie ubezwłasnowolnione całkowicie), mogą korzystać z Usług, o których mowa w § 3 ust 1, za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (np. Rodzica lub opiekuna prawnego).
 8. Złożenie Zamówienia za pomocą Usługi wiąże się z obowiązkiem zapłaty zgodnie z informacjami uwidocznionymi na stronie internetowej lub w Aplikacji.
 9. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym: informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego, informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Usługodawcy lub osób trzecich oraz innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§4. Składanie Zamówień

 1. Zamówienia realizowane są w obszarach dostaw do ok. 8 km od siedziby restauracji- informacje dotyczące realizacji dostawy pod wskazany przez Użytkownika adres, dostępne są na początku składania Zamówienia. Sprawdzenie możliwości realizacji Zamówienia przez Restaurację następuje automatycznie. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia dla wpisanego adresu Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany komunikatem, który pojawi się na stronie. Użytkownik znajdujący się poza określoną strefą, ma możliwość złożenia zamówienia z odbiorem osobistym w restauracji.
 2. Opcja dostawy opisanej w 4 pkt 1 jest usługą płatną.
 3. Płatność należy dokonać w formie on-line przy wykorzystaniu systemu płatności Przelewy24.
 4. Zamawiający nieposiadający Konta mają możliwość złożenia zamówienia poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.
 5. W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika nieposiadającego Konta, Użytkownik taki powinien kolejno: wybrać typ Zamówienia -> wypełnić następujące pola w formularzu Zamówienia: imię i nazwisko, miejscowość, ulica, numer budynku i mieszkania, telefon komórkowy -> wybrać zamawiane produkty oferowane przez Restauracje z uwzględnieniem ilości lub wielkości danego produktu oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji danego produktu (o ile istnieje taka możliwość) -> dokonać wyboru metody płatności, a następnie zaakceptować Zamówienie za pomocą przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 6. W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika posiadającego Konto, Użytkownik taki powinien kolejno: zalogować się do serwisu za pomocą przypisanego loginu i hasła -> wybrać typ Zamówienia -> wybrać poprawny adres dostawy lub zmodyfikować go poprzez wpisane danych: miejscowość, ulica i numer budynku, telefon komórkowy -> wybrać zamawiane produkty oferowane przez Restauracje z uwzględnieniem ilości lub wielkości danego produktu oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji danego produktu (o ile istnieje taka możliwość) -> dokonać wyboru metody płatności, a następnie zaakceptować Zamówienie za pomocą przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Po wykonaniu wszystkich kroków opisanych powyżej Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 godzin.
 8. Usługodawca zastrzega, że czas realizacji zamówienia może być znacznie wydłużony. Zamawiający każdorazowo przy złożeniu zamówienia będzie informowany o przybliżonym czasie realizacji zamówienia, który może ulec zmianie.
 9. Zamówienia mogą być składane przez Użytkowników działających w imieniu innych podmiotów, w tym osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 10. Użytkownik może po złożeniu Zamówienia otrzymać fakturę VAT obejmującą dane Zamówienie. W celu otrzymania faktury VAT należy zgłosić ten fakt przy składaniu zamówienia.

§. Konto użytkownika

 1. Rejestracja Konta dokonywana jest online, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.izula-sushi.com w zakładce „Rejestracja konta”.
 2. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych niezbędnych do kontaktu z Użytkownikiem oraz założenia i utrzymania Konta tj. imię i nazwisko, miejscowość, ulica, numer budynku i mieszkania, telefon kontaktowy, e-mail.
 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika Usługodawca, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie utworzenia Konta.
 4. Konto staje się aktywne po zatwierdzeniu przez Użytkownika linku aktywacyjnego, zawarty w przesłanej przez Usługodawcę wiadomości e-mail.
 5. Dostęp do Konta możliwy jest po podaniu przez Użytkownika wybranego przez niego przy rejestracji loginu i hasła. Login i hasło mają charakter poufny. Usługodawca informuje, że udostępnianie przez Użytkownika loginu i hasła osobom trzecim może wiązać się z zagrożeniem dla prywatności lub innych prawnie chronionych interesów Użytkownika.

§6. Umowa – konto użytkownika

 1. Użytkownik może korzystać z Usług i zrezygnować z nich w każdym czasie. Umowa o świadczenie Usług związanych z Kontem jest zawierana na czas nieokreślony.
 2. Rezygnacja z Usług możne nastąpić przez wysłanie wiadomości e-mail, zawierającej oświadczenie Użytkownika o odstąpieniu od umowy, przesłanej na adres e-mail biuro@izula-sushi.com lub listownie, na adres Usługodawcy („Izula Company Artem  Izula” jednoosobowa działalność gospodarcza, ul. Silnikowa 15 lok. U1, 02-495 Warszawa,).
 3. Zgodnie z obowiązującym prawem Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia bez podania jakichkolwiek przyczyn od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
 4. Wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy lub rezygnacja z Usług na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie pozostaje bez wpływu na realizację Zamówień i zobowiązania Stron dotyczące Zamówień złożonych przez Użytkownika przed datą odstąpienia lub rezygnacji.

§7. Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie od zawartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją.
 2. Spółka wskazuje Konsumentowi, że Restauracja jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, w przypadku:
  1. zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
  2. przekazania przez Konsumenta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ja jako niezawartą. Restauracja dokona zwrotu płatności uiszczonej przez Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument bez zbędnej zwłoki w terminie 7 dni roboczych.
 4. W przypadku złożenia przez Konsumenta fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych produktów), Restauracja jest uprawniona do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Konsumenta oraz otrzymania zapłaty za wykonaną usługę.

§8. Płatności

 1. W momencie zawarcia Umowy zgodnie z postanowieniami Ogólnych warunków świadczenia usług na rzecz Konsumentów, po stronie Konsumenta powstaje obowiązek płatności na rzecz Restauracji ceny wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. Konsument może wywiązać się ze wskazanego w zd. pierwszym obowiązku na skutek skorzystania z oferowanych za pośrednictwem Platformy Systemów Płatności Online. Konsument jest informowany o dostępnych sposobach zapłaty na Platformie podczas składania Zamówienia i musi dokonać wyboru jednego z nich przed złożeniem Zamówienia, tj. przed kliknięciem przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Zwrot płatności online jest dokonywany w terminie do 7 dni roboczych od momentu uzyskania przez Spółkę informacji o odstąpieniu od zawartej Umowy. W przypadku odrzucenia Zamówienia, o którym mowa w art. 7 ust. 6 niniejszych OWU zwrot płatności online jest dokonywany w terminie do 7 dni roboczych od momentu odrzucenia zamówienia.

§9. Reklamacje

 1. Usługodawca ma obowiązek realizacji Zamówień bez wad. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacje Konsumentów dotyczące Zamówienia lub realizacji Umowy winny być składane bezpośrednio do Restauracji z wykorzystaniem jej danych kontaktowych wymienionych w regulaminie.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 4. Reklamacje rozpatrywane są według kolejności wpływu, w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.
 5. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji osoba składające reklamację zostaje powiadomiona listownie albo pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§10. Polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl

§11. Prawo właściwe i właściwość sądów

 1. Do wykonywania Usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Konsumentów, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827),
 2. Wszelkie spory pomiędzy Spółką, a Konsumentem odnoszące się do realizacji Usług przez Spółkę będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.

§12. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca: „Izula Company Artem Izula” jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Silnikowa 15 lok. U1, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 7011047397, REGON: 389690210, numer telefonu kontaktowego: 733-797-979, kontaktowy adres e-mail: biuro@izula-sushi.com ;
 2. Zasady ochrony prywatności Użytkowników opisane są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej https://izula-sushi.com/polityka-prywatnosci/.

§13. Newsletter

 1. Składając Zamówienie, Konsument może wyrazić zgodę na otrzymywanie w formie newslettera informacji o restauracjach, ofertach specjalnych i kuponach rabatowych. Konsument może w każdej chwili wycofać swoją zgodę pod adresem ido@izula-sushi.com
 2. 14. Wgląd i poprawianie przechowywanych danych osobowych
 3. Spółka przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Konsumenta. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania/zmiany/usunięcia uregulowane zostało szczegółowo w Polityce Prywatności.

§14. Zmiana regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w uzasadnionych przypadkach którymi są:
 2. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu;
 3. wydanie orzeczenia lub decyzji, mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu przez sąd lub organ administracji publicznej;
 4. wprowadzenie nowych funkcjonalności Strony internetowej lub Aplikacji;
 5. przekształcenie Usługodawcy (zmiana formy prawnej), zmiana w zakresie nazwy (firmy) Usługodawcy, zmiana w zakresie danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych, adresu URL, adresu e-mail lub numeru telefonu, wskazanego w Regulaminie.
 6. W każdym wypadku zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa Użytkowników lub obowiązki Usługodawcy, powstałe przed datą związania Użytkowników zmienionym Regulaminem.

§15. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów prawa polskiego.

Stan prawny na 18 grudnia 2021, wszelkie prawa zastrzeżone.

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek - zamknięte
wt - nd 12:00 - 21:30

X