Polityka Prywatności

Home » Polityka Prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

 

 1. Administratorem Państwa danych jest „Izula Company Artem Izula” jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Silnikowa 15/U1, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 1231371079, REGON:526159489, numer telefonu kontaktowego: 733-797-979, kontaktowy adres e-mail: biuro@izula-sushi.com;
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności ustalono następujące terminy:
  1. My, czyli „Izula Company Artem Izula” jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Silnikowa 15/U1, 02-495 Warszawa
  2. Ty – nasz Klient – osoba fizyczna, korzystająca z usług restauracji w formie on-line, opisanych w Polityce, której dane osobowe przetwarzamy co najmniej w jednym celu wskazanym w polityce prywatności.
  3. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  4. Serwis, czyli każdorazowo – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem izula-sushi.com oraz powiązane z nimi aplikacje dostępne na urządzenia mobilne.
  5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  6. Polityka – czyli niniejsza Polityka prywatności.
  7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Administratorem danych swoich klientów jest usługodawca. Oznacza to, że jeżeli posiadasz Konto na naszej stronie, to wyraziłeś zgodę abyśmy przetwarzali Twoje dane tj.; imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie, jeśli zapisałeś się na newsletter
 4. Każda osoba, której dane dotyczą (a my jesteśmy ich administratorem) ma prawo do: dostępu danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: ido@izula-sushi.com.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 9. Usługodawca nieudostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 11. Dane przechowywane są na serwerach Cyber Folks dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

3. Pliki cookies

 1. Wszelkie informacje dotyczące plików cookies znajdziesz na stronie https://izula-sushi.com/polityka-cookies/
 2. Dodatkowe dane osobowe, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Stan prawny na 18 grudnia 2021, wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 

GODZINY OTWARCIA
PONIEDZIAŁEK - ZAMKNIĘTE
WT - ND 12:00-21:30

X